ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เป็นเว็บไซต์ของ BTG Eclépens SA (“BTG”, “เรา” หรือ “เรา”)

หน้าต่างๆ บนเว็บไซต์เผยแพร่โดย Coda Communications Limited (“Coda”) ในนามของ BTG

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์นี้อย่างละเอียด เนื่องจากการใช้เว็บไซต์ถือว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้งานได้ตลอดเวลา และจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่นี่ คุณควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานเป็นประจำ เนื่องจากคุณจะถือว่ายอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้ว หากคุณยังคงใช้เว็บไซต์ต่อไปหลังจากที่โพสต์แล้ว

หากคุณไม่ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ คุณไม่ควรใช้เว็บไซต์ในทางใดทางหนึ่ง

ข้อมูลที่เผยแพร่โดย Coda บนเว็บไซต์จัดทำโดย BTG และตามที่ระบุโดยบุคคลที่สามบางราย Coda และ BTG ดูแลและป้องกันทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นั้นถูกต้องเมื่อโพสต์และอัปเดตเป็นประจำ แต่ทั้ง Coda และ BTG รวมถึงกรรมการ พนักงาน ตัวแทนและบริษัทในเครือไม่ได้รับประกันหรือรับประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับ หรือสามารถรับผิดชอบต่อความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือ ความสมบูรณ์ของเว็บไซต์ ความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ ความทันเวลา หรือไวรัสหรือจุดบกพร่องจากเนื้อหาใดๆ บนเว็บไซต์ Coda หรือ BTG อาจเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า คุณต้องไม่พึ่งพาข้อมูลบนเว็บไซต์และคุณรับทราบว่าคุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบข้อมูลนี้ก่อนที่จะดำเนินการ

BTG ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์หรือข้อมูลใด ๆ ที่เผยแพร่บนเว็บไซต์จะพร้อมใช้งานเสมอหรือไม่หยุดชะงัก BTG อาจระงับการดำเนินการของเว็บไซต์เพื่อการสนับสนุนหรืองานบำรุงรักษาหรือด้วยเหตุผลอื่นใด เรายังสงวนสิทธิ์ในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์เมื่อใดก็ได้และไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

BTG และ CODA เผยแพร่เว็บไซต์ "ตามที่เป็นอยู่" โดยไม่มีการรับประกันใดๆ ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายเกี่ยวกับการดำเนินการของเว็บไซต์ ความถูกต้องของข้อมูลหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการที่อ้างอิงถึงบนเว็บไซต์ (ตราบเท่าที่เป็นเช่นนี้ การรับประกันอาจถูกยกเว้นภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง) และตามขอบเขตที่กฎหมายอนุญาต ทั้ง BTG และ CODA จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงโดยไม่จำกัดเพียงการสูญเสียโดยตรงหรือโดยอ้อมของกำไร การขาย ค่าความนิยม ธุรกิจหรือ รายได้) เป็นผลสืบเนื่อง พิเศษ หรืออื่น ๆ ที่อาจเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกคนที่เข้าถึงเว็บไซต์ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของคุณรับทราบถึงเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่บังคับใช้ และปฏิบัติตาม

ข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์ไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนในหุ้นหรือหลักทรัพย์อื่น หรือผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ หรือจัดการในลักษณะอื่นหรือทำสัญญากับ BTG หรือบริษัทอื่นใด ข้อมูลที่ให้ไว้ไม่ควรใช้อ้างอิงในการตัดสินใจลงทุนใดๆ คุณควรขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องนี้เสมอ

ประสิทธิภาพที่ผ่านมาของ BTG หรือบริษัทอื่นใดที่อ้างอิงบนเว็บไซต์ไม่สามารถอ้างอิงเป็นแนวทางสำหรับประสิทธิภาพในอนาคตได้ ราคาของหุ้นและรายได้ที่ได้รับจากหุ้นสามารถลดลงและเพิ่มขึ้นได้ และนักลงทุนอาจไม่ได้รับเงินคืนจากจำนวนเงินที่ลงทุนไปในตอนแรก

การอ้างอิงถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ที่ BTG หรือบริษัทอื่นใดจัดหาหรืออาจจัดหาให้นั้นไม่ถือว่าเป็นคำมั่นสัญญาว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะพร้อมให้ใช้งานได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงในผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวอาจทำได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ไม่มีบริการหรือการลงทุนใดที่อ้างถึงบนเว็บไซต์หรือเหมาะสมสำหรับการขายหรือใช้ในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ห้ามกิจกรรมดังกล่าว บุคคลใดก็ตามที่อาศัยอยู่นอกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่เข้าถึงเว็บไซต์จะต้องพึงพอใจก่อนว่าตนไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของท้องถิ่นที่ห้ามหรือจำกัดไม่ให้ทำเช่นนั้น

เราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นใดที่คุณเข้าถึงเว็บไซต์หรือที่คุณอาจเชื่อมโยงหลายมิติจากเว็บไซต์และไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากผลดังกล่าว

 

ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้และเอกสารที่ดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ของ BTG ข้อความ รูปภาพ โลโก้ กราฟ เสียง ไดอะแกรม ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ และเอกสารที่ดาวน์โหลดได้ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญา สงวนลิขสิทธิ์ เนื้อหาของเว็บไซต์และเอกสารที่ดาวน์โหลดได้จะต้องไม่ทำซ้ำ พิมพ์ ดาวน์โหลด บันทึก แจกจ่ายหรือจัดเก็บทั้งหมดหรือบางส่วนเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าโดยปราศจากข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก BTG

คุณได้รับอนุญาตให้ทำซ้ำ พิมพ์ ดาวน์โหลด บันทึก หรือจัดเก็บบางหน้าของเว็บไซต์และเอกสารที่ดาวน์โหลดได้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด ภายใต้เงื่อนไขที่ไม่มีการกล่าวถึงลิขสิทธิ์หรือชื่อที่ได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายอื่นๆ การแสดงบนหน้าจอ การดาวน์โหลด และการคัดลอกหน้าเว็บใดๆ จากเว็บไซต์นี้หรือเอกสารที่ดาวน์โหลดได้ใดๆ จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ทั้งสิ้น

 

เครื่องหมายการค้า

“BTG” เป็นชื่อบริษัทและเครื่องหมายการค้าที่มีชื่อเสียงซึ่งได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม การใช้ชื่อ โลโก้ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ของ BTG โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก BTG เป็นสิ่งต้องห้ามโดยเด็ดขาด

“btg.com” เป็นชื่อโดเมนที่จดทะเบียนแล้ว

เงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และคุณตกลงว่าศาลของประเทศสวิสเซอร์แลนด์จะมีเขตอำนาจศาลแต่เพียงผู้เดียวในข้อพิพาทใดๆ

ในขอบเขตที่พบว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลที่มีเขตอำนาจ ส่วนนั้นจะถูกตัดออกจากข้อกำหนดที่เหลือ โดยทั้งหมดจะยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์ ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

© BTG Eclépens SA

หมู่บ้าน ZI, 1312 Eclepens, สวิตเซอร์แลนด์

ดาวน์โหลดทรัพยากร

เข้าถึงสื่อการตลาด คู่มือการติดตั้ง ฯลฯ ของเรา

Go to top
close-icon

เนื้อหานี้ได้รับการแปลโดยอัตโนมัติ